Wytyczne dla świetlic w czasie pandemii COVID-19

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci

osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

W związku z powyższym, w załączeniu przesyłamy Państwu zmiany wprowadzone w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół w ww. terminie.

Wytyczne dla świetlic

Powrót na początek strony