Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 10 im. A. Mickiewicza w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+I (informacje o stronie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową są panie Ewa Wiejak i Natalia Goluch,  adres poczty elektronicznej: sp10@um.pulawy.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 814 586 580. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. 6 Sierpnia 30, nazwane: wejście główne sektor I, sektor II. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się platforma schodowa przeznaczona dla wózków napędzanych mechanicznie (nie jest przystosowana do wózków akumulatorowych).

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Wejście główne prowadzi na parter szkoły. Na parterze  budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim. Do części korytarza w której znajduje się gabinet pielęgniarki szkolnej i stomatologa prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

W budynku znajduje się krzesełko schodowe, którym można dostać się na pierwsze i drugie piętro.

Na teren obiektów sportowych brak dostępu dla wózków.

Szatnie znajdujące się w budynku w piwnicy nie są przystosowane dla osób na wózkach oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony