Logopeda

W Dziesiątce logopedą jest pani Magdalena Nowosadzka

We wrześniu wszystkie Pierwszaki i Zerówkowicze przechodzą u niej diagnozę rozwoju mowy. Logopeda decyduje czy powinny uczęszczać na zajęcia z logopedii. Pod jej opieką znajdują się też uczniowie klas II i III, a czasem nawet starsi.

Gabinet logopedy znajduje się na II piętrze sala nr5. 

W roku szkolnym 2023/2024 logopeda przyjmuje w następujących godzinach:

Magdalena Nowosadzka
Czwartek

8.00 - 14.00

Piątek

 8.00 - 13.30

 

Zadania Logopedy
Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

 

·         stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg
komunikacji językowej;

·         czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

·         współpraca z nauczycielami

·         pedagogizacja rodziców – prelekcje, gazetki, ankiety, wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka

Diagnoza

 

·         prowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci ;

·         (badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć terapię)

·         diagnozowanie logopedyczne;

Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):

 

·         objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

·         systematyczne prowadzenie terapii w szkole (w małych zespołach bądź indywidualnie);

·         rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się;

·         wyrównywanie opóźnień mowy;

·         korygowanie wad wymowy;

·         stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

·         usprawnianie procesów wzrokowo – ruchowo- słuchowych;

·         wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją;

·         udzielanie porad i wskazówek;

·         prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu;

·         instruowanie wychowawców o sposobach automatyzacji skorygowanych bądź wprowadzonych głosek z dziećmi objętymi terapią;

·         w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno – psychologicznej i poradni wad słuchu.

Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

·         usuwanie zaburzeń mowy;

·         nauczanie mowy, która się nie wykształciła;

·         wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;

·         likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.

Zasady kwalifikowania dziecka na zajęcia logopedyczne:
Kwalifikowanie uczniów w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy.
Uczniowie objęci opieką logopedyczną są diagnozowani poprzez:

 

·         badania indywidualne,

·         wywiady z rodzicami,

·         konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne).

Uczniowie, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy zostają zapisani na zajęcia logopedyczne. Terapia logopedyczna jest nieobowiązkowa – rodzice muszą wyrazić na nią zgodę, podpisując pisemne oświadczenie (rodzaj kontraktu zawieranego pomiędzy logopedą a rodzicem). Zajęcia odbywają się

raz w tygodniu w grupach 2-3 osobowych. W trudniejszych przypadkach, przy zaburzeniach złożonych zajęcia odbywają się indywidualnie. Trwają około 30 minut i przeznaczone są dla uczniów klas 1-3.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.
Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie w domu zaleconych ćwiczeń. W każdym tygodniu jedna godzina przeznaczona jest na konsultacje z rodzicami.
Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.
Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.

 

 

Opracowała:

                                                          Marta Piątek

                                                              Neurologopeda

                                                           Terapeuta Ręki

Powrót na początek strony