SZKOLNE UBEZPIECZENIE NNW 2021/2022

szkolne ubezpieczenie nnw 20202021.jpg

UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

 

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców zarekomendowała wybór oferty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków firmy Ergo Hestia.

Suma ubezpieczenia 20 000zł, składka 60zł.

 

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia :

 

Przedmiot ubezpieczenia

  1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
  2. Śmierć w wyniku sepsy
  3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
  4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
  5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza lekcjami. Z umowy wyłączono zapisy par 103 pkt 1 ppkt 2 OWU w zakresie wypadków powstałych w wyniku uprawiania dyscyplin sportowych w ramach zarejestrowanych sekcji lub klubów sportowych, polegających na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych. Wyłączenie nie dotyczy wyczynowego uprawiania dyscyplin sportowych w celach zarobkowych oraz w ramach zajęć szkolnych w szkołach o profilu sportowym. W przypadku uprawiania dyscyplin sportowych z celach zarobkowych oraz w ramach zajęć szkolnych w szkołach o profilu sportowym mają zastosowanie postanowienia 103 pkt 1 ppkt 2 OWU.

 §103

  1. Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:

1) następstwa zawałów serca i udarów mózgu, wyłącznie osób w wieku do 65 lat, o ile w ciągu 24 miesięcy

poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia u osoby objętej ubezpieczeniem nierozpoznaną lub

nieleczoną chorób układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienia tętniczego lub choroby wieńcowej)

lub cukrzycy;

2) następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie

uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II klasy ryzyka, w rozumieniu postanowień § 100.

 

Opcje dodatkowe:

 

  1. Zwrot kosztów leczenia na wydatki poniesione wskutek NNW z tytułu:

 » badania i zabiegi ambulatoryjne

 » pobytu w szpitalu, badań ( w tym rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych i operacji

 » nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza Ważne: Brak udziału własnego Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków

 

  1. Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW) » płatne od 1 dnia pobytu, max 60 dni (min. pobyt w szpitalu 3 dni)

 

  1. Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby » płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (min. pobyt w szpitalu 3 dni

 

4.Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga rodziców

 

  1. Assistance powypadkowy na terenie Polski – organizacja i pokrycie kosztów: » Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub » Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej » Wizyta pielęgniarki » Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego » Transport medyczny » Pomoc psychologa » Rehabilitacja: - wizyta fizykoterapeuty - wizyta w poradni rehabilitacyjnej » Sprzęt rehabilitacyjny » Opieka nad dzieckiem

 

Wariant I – wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń proporcjonalnych ( % za %)

 

Składka za ubezpieczenie w kwocie 60 zł będzie zbierana przez wychowawców klas do 30.09.2021,  bądź bezpośrednio w biurze  Kołłątaja 52  Puławy,

lub na konto 86 1140 2004 0000 3902 7830 0298 w tytule proszę wpisać dane dziecka oraz klasę.

 

Pomocą służy Anna Korpysa, jako osoba ubezpieczająca z  biura Ubezpieczenia A.D. Korpysa – telefon 506-030-923, 791-986-678.

Powrót na początek strony